Головна » Про проект » Вища Академічна Рада

Вища Академічна Рада

Вища Академiчна Рада загальнонацiональної програми «Людина року» була створена у 1996 роцi з метою прийняття квалiфiкованого та об`єктивного рiшення вiдповiдно до результатiв щорiчного експертного визначення претендентiв спецiалiзованими експертними групами за щорiчно затвердженим номiнацiйним перелiком.

До головних функцiй Вищої Академiчної Ради входять:

 • прийняття остаточного рiшення (шляхом таємного голосування) з визначення володарiв титулу «Людина року»;
 • затвердження щорiчних концептуальних змiн щодо принципу експертного визначення претендентiв на здобуття лауреатських звань;
 • затвердження концепцiї формування спецiалiзованих експертних груп з визначення претендентiв на здобуття лауреатських звань;
 • визначення володарів міжнародних та спеціальних премій «Людина року».

Вища Академiчна Рада Програми формується з числа найбiльш авторитетних та впливових державних та громадських дiячiв, а також провiдних спецiалiстiв в конкретних професiйних напрямках, компетентнiсть, досвiд та iнтелектуальний потенцiал яких найбiльш сприяють об`єктивнiй оцiнцi ролi особистостi в життєдiяльностi нашої держави.

Керiвним органом Вищої Академiчної Ради є Загальнi збори її членiв.

Загальнi збори Вищої Академiчної Ради:

 • затверджують загальнi пiдсумки таємного голосування з кандидатур претендентiв на здобуття титулу «Людина року» вiдповiдно з номiнацiйним перелiком Програми;
 • обирають iз свого складу Президiю Вищої Академiчної Ради;
 • обирають iз свого складу Голову Вищої Академiчної Ради та його заступника (заступникiв);
 • обирають iз свого складу Лiчильну комiсiю Вищої Академiчної Ради;
 • пiдтверджують права володарiв титулу «Людина року» у випадках, коли голосування не проводиться.

 

Голова Вищої Академiчної Ради:

 • керує засiданнями Вищої Академiчної Ради;
 • пiдписує рiшення Загальних зборiв Вищої Академiчної Ради;
 • представляє Вищу Академiчну Раду у взаємовiдносинах з державними, громадськими та незалежними структурами, пiдписує вiдповiднi рекомендацiї до них.

Рiшення Вищої Академiчної Ради приймаються бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi її членiв на засiданнi Загальних зборiв або на засiданнi Президiї з наступним письмовим узгодженням з вiдповiдною кiлькiстю членiв Вищої Академiчної Ради, необхiдною для чинностi рiшення (метод опитування).

Рiшення Вищої Академiчної Ради приймаються вiдкритим або таємним голосуванням. Вища Академiчна Рада визначає володарiв титулу «Людина року» вiдповiдно до номiнацiйного перелiку Програми з числа 3-х лауреатiв-претендентiв з найбiльш високим рейтингом за результатами експертного висування.

Вища Академiчна Рада виключно таємним голосуванням приймає рiшення з визначення володарiв титулу «Людина року» у вiдповiдних номiнацiях. Кворум для прийняття рiшення при таємному голосуваннi з визначення володарiв титулу «Людина року» у вiдповiдних номiнацiях складає 2/3 вiд загальної кiлькостi членiв Вищої Академiчної Ради.

Вища Академiчна Рада для органiзацiї процедури таємного голосування щодо щорiчного визначення володарiв титулу «Людина року» створює Лiчильну комiсiю. Лiчильна комiсiя обирається на засiданнi Загальних зборiв в кiлькостi 3-х членiв бiльшiстю голосiв, строком на три роки. До складу Лiчильної комiсiї обов`язково обирається представник генеральної дирекцiї Програми, який є членом Вищої Академiчної Ради. Лiчильна комiсiя обирає iз свого складу Голову Лiчильної комiсiї.

 

 

Склад Вищої Академічної Ради 2016